تعادل اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش

تعادل: اندازی مهاباد کتابخانه آموزش و پرورش راه اندازی 6 کتابخانه روستایی آغاز سال تحصیلی روستای قوزلوی سفلی

گت بلاگز اخبار حوادث 3 زلزله پیاپی کهنوج در استان کرمان را لرزاند

سه زلزله پیاپی به بزرگی ۵.۴ و ۴.۹و 3.5 ریشتر کهنوج در استان کرمان را لرزاند. ریشتر | زلزله | کرمان | اخبار حوادث

3 زلزله پیاپی کهنوج در استان کرمان را لرزاند

3 زلزله پیاپی کهنوج در استان کرمان را لرزاند

عبارات مهم : ریشتر

سه زلزله پیاپی به بزرگی ۵.۴ و ۴.۹و 3.5 ریشتر کهنوج در استان کرمان را لرزاند.
به گزارش تسنیم، سه زلزله پیاپی به بزگی 5.4 و 4.9 و 3.5 ریشتر به مشخصات زیر کهنوج در استان کرمان را لرزاند.

بزرگی: 5.4

3 زلزله پیاپی کهنوج در استان کرمان را لرزاند

محل وقوع: استان کرمان – حوالی کهنوج(کرمان)

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: 1396/12/16 18:16:12

طول جغرافیایی: 57.84

عرض جغرافیایی: 27.99

سه زلزله پیاپی به بزرگی ۵.۴ و ۴.۹و 3.5 ریشتر کهنوج در استان کرمان را لرزاند. ریشتر | زلزله | کرمان | اخبار حوادث

عمق زمین لرزه: 28 کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

14 کیلومتری کهنوج (کرمان)

16 کیلومتری رودبار (کرمان)

50 کیلومتری مردهک (کرمان)

3 زلزله پیاپی کهنوج در استان کرمان را لرزاند

نزدیکترین مراکز استان:

178 کیلومتری بندرعباس

265 کیلومتری کرمان

سه زلزله پیاپی به بزرگی ۵.۴ و ۴.۹و 3.5 ریشتر کهنوج در استان کرمان را لرزاند. ریشتر | زلزله | کرمان | اخبار حوادث

و زلزله دوم به بزرگی: 4.9

محل وقوع: استان کرمان – حوالی کهنوج(کرمان)

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: 1396/12/16 18:20:20

3 زلزله پیاپی کهنوج در استان کرمان را لرزاند

طول جغرافیایی: 57.75

عرض جغرافیایی: 28.02

عمق زمین لرزه: 23 کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

9 کیلومتری کهنوج (کرمان)

24 کیلومتری رودبار (کرمان)

51 کیلومتری عنبرآباد (کرمان)

نزدیکترین مراکز استان:

172 کیلومتری بندرعباس

260 کیلومتری کرمان

سومین زمین لرزه نیز با قدرت 3.5 ریشتر این شهر را لرزاند.

واژه های کلیدی: ریشتر | زلزله | کرمان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs